kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 25-01-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

waterschap Hunsingo

Het boezemwaterschap Hunsingo is een voormalig waterschap in de provincie Groningen door Provinciale Staten ingesteld in 1856, daarmee werden het Winsumer- en Schaphalsterzijlvest, het Houwerzijlvest, het Schouwerzijlvest en het Wetsingerzijlvest, alsmede enige dijkrechten, samengevoegd tot één waterschap dat de naam van het kwartier Hunsingo kreeg. Het ging in 1995 ging op in het huidige waterschap Noorderzijlvest.

Onder de ingelanden bestond aanvankelijk veel verzet tegen de totstandkoming; 6 tot 700 landbouwers ondertekenden petities die de koning werden toegezonden. De voorstanders betoogden echter dat samenwerking noodzakelijk was om een nieuwe sluis bij Zoutkamp te kunnen realiseren.

De belangrijkste werken waren het graven en aanleggen van het kanaal of trekdiep van Groningen naar Ulrum, daarin begrepen de opruiming van het Bedumerverlaat en de dam te Mensingeweer, de aanleg van een hoofdkanaal van Ulrum naar Zoutkamp en de bouw van een kapitale sluis in de zeedijk te Zoutkamp. Van 1857 tot 1873 zijn de werken uitgevoerd.

Het waterschap was onderverdeeld in elf onderdelen (vanaf 1975 veertien, later acht), die elk een eigen bestuur hadden. De belangrijkste taak van het onderdeelsbestuur was de toezicht op de wateren (de schouw). Het waterschapshuis te Onderdendam fungeerde vanaf 1856 als vergaderplaats en bergplaats van de oude archieven, in en na won is het als werkruimte in gebruik genomen. Door uitbreiding en nieuwbouw in 1960, 1972 en 1991 is het een modem kantoorcomplex geworden.

Het waterschap omvatte in 1856 ongeveer 35.500 ha. In 1878 is de Grondzijlstermolenpolder met het waterschap Fivelingo geruild tegen een gebied tussen het Reitdiep en het Boterdiep ten noorden van de stadsgracht van Groningen; sindsdien is het waterschap bij grenswijzigingen ten gevolge van ontpolderingen, ruilingen en opneming van aangrenzende waterschappen verkleind respectievelijk vergroot tot een vlaktemaat van 57.175 ha in 1992.

In 1988 werd het Groningse deel van het gebied van het Lauwersmeer en enkele kustpolders, waarvan de Lauwerzeemolenpolder de grootste was, aan Hunsingo toegevoegd.

Naast het beheer en het onderhoud van hoofdwatergangen, maren, kanalen, sluizen, bruggen en duikers is het waterschap zich in 1943 met de detailafwatering gaan bemoeien in de vorm van een jaarlijkse schouw van de zwetsloten. De overname van de reglementaire taken van de inliggende waterschappen (1968-1976) paste in de verruiming van de waterschapstaak. Tussen 1968 en 1977 is het waterschap met de zuivering van afvalwater in zijn gebied belast geweest.

De belangrijkste watergangen van het schap waren: het Boterdiep, het Winsumerdiep, het Hulpkanaal om Obergum, het Mensingeweersterloopdiep, het Kardingermaar, het Stedumermaar, het Westerwijtwerdermaar, het Hogepandstermaar, het Startenhuistermaar, het Meedstermaar, het Helwerdermaar, het Usquerdermaar, het Warffumermaar, het Rasquerdermaar, het Andelstermaar, het Kanaal Baflo-Mensingeweer, het Eenrumermaar, het Pieterbuurstermaar, de Kromme Raken, de Hoornse Vaart, het Westernielandstermaar, het Broekstermaar, het Molenrijgstermaar, het Uilenestermaar, de Houwerzijlstervaart, de Oude Ae, het Wetsingermaar en het Sauwerdermaar.

Het waterschap was een van de drie ingelanden van het waterschap Electra.

[Hempenius]

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.