kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 05-10-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Sicke Benninge

Sicke Benninge, (ca. 1455-1529), stamde uit een Langewoldster eigenerfdengeslacht. Was grietman van Ooster-Vredewold (1481); werd in 1497 brouwer te Groningen en in het raadscircuit opgenomen. Later lid van de hoofdmannenkamer en rentmeester van de stad en ontvanger der accijnzen. Conservatief katholiek, die Luthers optreden verafschuwde.

Ook de politieke troebelen in zijn tijd zag Benninge met lede ogen aan. Hiervan was hij zelf het slachtoffer: nadat de gilden de macht hadden overgenomen (1525) werden de accijnzen afgeschaft. Vier vermogende burgers waren gedwongen borg te staan voor de stadsschulden, onder wie Benninge. In 1528 vluchtte hij naar Oost-Friesland (Dld.), waar hij ook stierf.

Hoewel geen eigenlijke humanist en zonder wetenschappelijke ondergrond, heeft Sicke Benninge een Groninger geschiedenis geschreven, de Croniken der Vriescher landen ende zoeven seelanden ende der stadt Groningen. Daarin is vooral deel II, een beschrijving van de periode 1491-1528, van belang. Deze heeft een grote betrouwbaarheid door de eigen waarneming en zorgvuldige bronvermelding. Voor de voorgeschiedenis benutte Benninge oude kronieken, bijvoorbeeld die van Jan Lemego (eerste kwart 15de eeuw), die hij integraal overnam.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.