kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 10-09-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

platteland

Vooral in de 20ste eeuw heeft het platteland een ingrijpende transformatie laten zien. Zo is de dominante rol van de traditionele landbouw niet meer vanzelfsprekend en is zijn werkgelegenheidsfunctie sterk teruggelopen. Wel bepaalt de landbouw in belangrijke mate nog het gezicht van het Groninger platteland, maar het is niet meer de economische drager ervan. Daarbij heeft een verschralend voorzieningenniveau de leefbaarheid van delen van het platteland, vooral in het noordelijke en oostelijke deel van de provincie, verder onder druk gezet.

Via plattelandsvernieuwing proberen overheden de leefbaarheidsproblemen aan te pakken, nieuwe perspectieven voor de landbouw te scheppen, alsmede nieuwe economische functies voor het platteland (zoals recreatie, toerisme, wonen) te stimuleren.
Plattelandsvernieuwing is een verzamelterm voor het beleid waarmee rijk, provincie, gemeenten en waterschappen het proces van verandering van het platteland zó pogen te beïnvloeden, dat het platteland economisch vitaal, leefbaar en aantrekkelijk blijft of wordt. In de provincie Groningen werken provincie, gemeenten en waterschappen in verschillende gebieden samen via zgn. regiegroepen aan de uitvoering van het plattelandsbeleid.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.