kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 03-04-2022 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Paulus Laman

Groninger Regentengeslacht. Paulus Laman (1668-1747), gezworene, raadsheer (1712), schepper Westerstadshamrik, secretaris en lid van de Hoofdmannenkamer (1723), was een briljant jurist, wiens geleerdheid de basis van zijn carrière vormde. Zijn gelijknamige kleinzoon Paulus II Laman (1733-1788) was jurist, secretaris van Groningen (1764) en later raadsheer (1777). Door zijn vrouw was hij met de Van Iddekinges gelieerd, tot wier clientèle hij behoorde. Hij werd bekend door zijn briefwisseling vanuit 's-Gravenhage met zijn vrouw (1783).

Een van beide Lamans is de waarschijnlijke auteur van twee publicaties over het Groninger rechtswezen, waaronder de 'Aanleiding tot de eerste beginselen der Groninger regtskennis; 3e druk 1778.'

Paulus Laman, burgemeester te Groningen, werd in 1668 geboren, en verwierf reeds in zijn jeugd, grote roem als rechtsgeleerde. In 1710 werd hij in stads- en staatsbewind geroepen, bekleedde aanzienlijke ambten en commissiën en had sedert een groot deel aan het bestuur van zaken. Hij huwde Hermanna Cruidner en stierf 30 Mei 1746.

Paulus Laman (1733 Groningen - aldaar 1788), zoon van Mr. Henric Laman, secretaris der stad Groningen, en Catharina Smith, liet zich 28 Dec. 1747 inschrijven als student aan de hoogeschool zijner geboortestad, waar hij 29 Nov. 1755 promoveerde tot dr. utr. juris op een proefschrift De sequestratione. In Febr. 1764 werd hij benoemd tot secretaris der stad Groningen, welk ambt hij vervulde tot 1776, toen de keurheeren hem waardig achtten onder de raadsheeren der stad te worden opgenomen. Als zoodanig diende hij de stad tot zijn dood. In 1783 vertegenwoordigde hij haar in de vergadering der Staten-Generaal. Hij was gehuwd met Harmanna Maria van Iddekinge en bewoonde met haar den borg de Brake bij Winsum, welk goed zij van haar tantes Nijeveen had geërfd. Jhr. Mr. J.A. Feith deelde vele bijzonderheden uit zijn correspondentie met haar mede, die voor de kennis der zeden in de 2e helft der 18e eeuw niet onbelangrijk zijn. Daaruit blijkt zijn groote vereering voor het Oranjehuis en den stadhouder, met wien hij op zeer vertrouwelijken voet stond. Op 4 Juni 1783 stelde hij zijn beide zoons Hendrik en Edzard Willem (geb. 26 April 1767) aan den Prins voor. Laatstgenoemde ontving kort daarna de benoeming van cornet bij het regiment van M. Stavenisse Pous, generaal der ruiterij van Holland.

Zie: J.A. Feith, Mr. Paulus Laman Jr. in 1783 te 's Gravenhage in Gron. Volksalmanak (1908), 59-85; J. Vinhuizen, Blauborg of de Braake in het tijdschrift Groningen (1922).

Websites:
• https://www.groningerarchieven.nl/


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.