kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 29-04-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Neithard Fox

Nittert of Neithard Fox (Würzburg ? - Foxhol 1499) uit Würzburg, bendehoofd in dienst van Albrecht van Saksen, de aanvoerder van de troepen van keizer Maximiliaan. Fox verscheen in 1495 met 1000 lansknechten in Friesland en voerde van Sneek en Bolsward uit een woeste oorlog. Veroverde Dokkum en drong met 4000 man Groningerland binnen in 1497.
Hij verbrandde Noorden Zuidhorn; een aantal hovelingen vluchtten naar Edzard van Oostfriesland.
Plunderde Aduard in 1498.
De Stad kocht hem voorlopig af met 32000 goudguldens en moest alle aanspraken op Ooster- en Westergo opgeven. De Stad betaalde 1/3, de Ommelanden kwamen voor 2/3 op. In 1498 had de betaling plaats te Aduard, op f 500 na. Daar werden Relof van Ewsum, Eltet to Lellens, Luurt Kater en proost Ulfert van Loppersum gijzelaars voor. Zij betaalden de schuld in het vertrouwen, dat ze het geld terug zouden krijgen van Stad en Lande.

Het geld voor de afkoop van Fox was voor een deel verkregen uit de kostbaarheden van kerken en kloosters; voor 't overige werd een lening gesloten bij Edzard van Oost-Friesland ten bedrage van f 5000.

Doch in 1499 verscheen Fox opnieuw, om hulp te bieden aan graaf Edzard van Oostfriesland. Met zijn 400 man en 3 kanonnen kwam hij over Drente 't gewest binnen. Bij Foxhol, te Kolham, aan de Vrouwenlaan, sloegen de Groningers hem dood; hij wilde zich niet overgeven (22 Juli).

Hij werd in de Broerkerk in de Stad begraven.

Hier leit dien Helt,
Wiens herte noyt besweeck,
Noch in het Velt
Oyt voor zyn Vyand weeck;
Die, als hij zagh,
Zyn Volck verslagen wert,
Vocht, daer hy lagh,
Noch met een manlijck hert.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.