kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 26-03-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

johannes Eelts

Ook Johan Eeltz of Eist. Persona (hoofdpastoor) van de Stad van 1565-'84. Zijn weem stond aan de Westzijde van 't Martinikerkhof; in 1576 moest hij die woning ontruimen ten behoeve van Rennenberg.

Hij was de Hervorming welgezind; hij stelde Feiko Ruardi aan als Evangelisch prediker te Helpen. De geschiedschrijvers Brucherus, Emmius, Van Heussen en Van Rijn menen, dat hij weldra weer rechtzinnig Katholiek is geworden. Brucherus zegt, dat hij in 1568 proost en aartsdiaken werd van het nieuwe bisdom Groningen.

Na 't Verraad van Rennenberg verzocht hij de landvoogd Parma, het domkapittel te herstellen. Maar de toestand liet niet toe, dat er een nieuwe bisschop benoemd werd. Wel werd in 1582 de deken Eeltz aangesteld tot officiaal van de diocese, waartoe de Stad, de Ommelanden en Drenthe behoorden.

In 1588 is hij overleden, 70 jaar oud. Begraven in St. Maartenskerk. Hij versterkte het vervallen pausdom onder de burgers meer dan bisschop Knijff, zegt Eppens. Hij werd „in sijn vorige yaeren des ontuchtigen levens niet onschuldich betuyget". Nu lag hij al drie jaar verzwakt door apoplexia, „hoeftts und tunge niet mechtich".

In 1554 promoveerde hij in Ferrara en in 1555 verwierf hij de Mariaprebende te Eenrum. Hij werd in 1558 pastoor van de Sint-Maartenskerk, vertrok in 1558 naar Keulen en keerde in 1561 terug om plaatsvervangend persona van Baflo te worden. In 1564 werd hij opnieuw tot pastoor en persona van Groningen verkozen. In 1565 raakte hij in conflict met de pater vAn het huis van de Moderne Devoten omdat hij dit tot weeshuis wilde inrichten. Na de vorming van het bisdom Groningen werd hij aartsdiaken en later domdeken, in 1582 officiaal.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.