kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 20-12-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Izäak Busch Keizer

Ook Isaäc Busch Keiser, geboren te Groningen 5 Mei 1805, overleden te Mensingeweer 2 Aug. 1867. Hervormd predikant in Westerwijtwerd (1828) en Mensingeweer (1838-1867). Hij behoorde tot de Evangelische
Richting in de Hervormde Kerk en was onder meer vice-president van de Algemene Synode. Verder was hij medewerker bij het tijdschrift Waarheid in liefde en een van de samenstellers van de Vervolgbundel der Evangelische Gezangen.

Hij studeerde te Groningen in de godgeleerdheid, ook te Luik in de letteren en de wijsbegeerte. Zijn verhandeling Comparatio placitorum Platonis et Aristotelis de ratione et principiis artis poeticae (Leuven z.j.) is met goud bekroond.

Hij werd predikant te Westerwijtwerd 12 Oct. 1828, te Mensingeweer 12 Aug. 1838. Juist voor zijn dood had hij nog het grootste deel van de vergaderingen der Synode te 's Gravenhage bijgewoond.

Hij schreef ook veel in Waarheid in liefde, een godgeleerd tijdschrift sedert 1837. Als lid van de Synode van de Ned. Hervormde Kerk was hij o.a. lid van de commissie voor de samenstelling van den Vervolgbundel op de evangelische gezangen.

Zijn eerste vrouw was Margaretha Lucretia Elisabeth van Heyningen Bosch; zijn tweede vrouw Henderika Jakoba de Rochefort.

Zijn uitgaven, vertalingen, opstellen in Waarheid in liefde zijn elders volledig opgesomd. Wij noemen slechts: Het bestuur over de zorg voor armen en verwaarloosden .... (Gron. 1853), en eenige van de vele opstellen: Verslag van het werk van D.F. Strauss (1837); Wordt de aanvang der bekeering in het N.T. geteekend als bij allen dezelfde of bij verschillende menschen verschillend? (1840); Hoe gaan afbreken en opbouwen samen in het werk van Jezus en de apostelen ter hervorming der menschheid? (1851); Hoe Petrus na zijnen val door zijne medeleerlingen en door Jezus bejegend is (1853); Over den invloed der kerk (1857); Gebruik der schoone kunsten door de kerk (1859); Jezus en de vrouwen (1864); Paulus' leven en werkzaamheid toegelicht (1869).

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.