kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 17-07-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

evangelisatie

Evangelisatie is de gangbare term voor het verbreiden van het christelijke geloof onder ongelovigen. Het woord is verwant aan het woord evangelie, dat letterlijk 'blijde boodschap' betekent.
Evangelisatie krijgt relatief meer aandacht in kerken met relatieve behoudende (of orthodoxe) opvattingen en in evangelische groepen.
Meestal worden geloofsverbreidende activiteiten in gebieden met een christelijke historie evangelisatie genoemd en dergelijke activiteiten in niet-christelijke gebieden 'missie' (door katholieken) en 'zending' (door protestanten).

Evangelisatie wordt lang niet door iedereen gewaardeerd. Een pejoratieve term voor evangelisatie is proselytisme of zieltjeswinnerij, ook wel zendingsdrang.

Evangelisatie wordt gemotiveerd vanuit de wens anderen te laten delen in wat men persoonlijk als waardevol ervaart, maar ook bijvoorbeeld op grond van het evangelie naar Matteüs 28:19, waar Jezus de expliciete opdracht geeft: 'Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb.'

In Nederland doen vooral de Jehova's Getuigen, de Christelijk Gereformeerde Kerken en verschillende evangelische gemeenten aan evangelisatie.

Hervormde evangelisatie in Noordbroek

In de hervormde kerk was geleerd dat Jezus niet opgewekt was uit de doden. Toen kwamen verschillende leden van die kerk met Paulus in 1 Corinthiërs 15 tot de conclusie: maar dan heeft het geloof geen inhoud en het kerkgaan geen zin. Zij richtten daarom evangelisatieverenigingen op. Ook de leden van de kerk van Noordbroek deden dit en sloten zich met hun vereniging aan bij de Bond voor Evangelisatiën in en ten bate der Nederlands-Hervormde kerk. Het begin was heel klein en heel moeilijk. In 1891 werd als evangelist benoemd R. Dijkstra, die toen koetsier was bij dokter Kooi te Groningen. Die heeft veel voor de evangelisatie gedaan, geholpen door zijn vrouw en kinderen. Het eerst werd een houten kerkje gebouwd te Stootshorn. Toen dit in 1903 in een storm tegen de grond sloeg, kwam er een stenen gebouw voor in de plaats. In 1895 begon Dijkstra meet de geestelijke verzorging van Nieuw-Scheemda, op verzoek van de heer T.S. Knottnerus. In 1906 was het zover dat er ook een gebouw te Noordbroek kon worden opgericht. En Dijkstra werkte maar door: huisbezoeken, preken, lectuur verspreiden. Vrouw en kinderen deden veel voor zondagsschool en jeugdverenigingen. eerst ging alles te voet, daarna per kar, in het begin getrokken door twee honden, later door een ezel. Tenslotte kreeg Dijkstra een fiets. Hij heeft tot 1921 te Noordbroek mogen werken. Om gezondheidsredenen moest hij er toen mee ophouden.
De evangelisatie te Stootshorn kon het uiteindelijk niet volhouden. Omstreeks 1951 werd het kerkje verkocht. Die te Noordbroek bestond nog in de jaren zeventig, maar telde nog maar twintig leden. toen hun kerkgebouw, gelegen in een plan voor stadsvernieuwing moest worden afgebroken, gingen zij gebruik maken van de voormalige Doopsgezinde kerk.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.