kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 23-03-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

ecologische hoofdstructuur Groningen

In het Zuidelijk Westerkwartier loopt de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) van Opende naar het Leekstermeer. Het grootste deel van de EHS is nog in gebruik als landbouwgrond. In het gebied werken provincie Groningen, particulieren, agrarische ondernemers en natuurverenigingen samen aan natuurbeheer. Bij projecten rond nieuwe natuur wordt altijd rekening gehouden met de waterhuishouding in het gebied.

Na de aanleg van het gemaal Electra (1920), de afsluiting van het Lauwersmeer (1969) en een betere afwatering van Drenthe verdroogde het Zuidelijk Westerkwartier in rap tempo. Dat had grote gevolgen voor de flora en fauna. Ook zijn in de loop der tijd veel petgaten drooggemaakt of dichtgegroeid. Tegenwoordig is er ruimschoots aandacht voor de cultuurhistorische waarde van de watergebiedjes en voor hun belang als biotoop. Sinds 1988 zijn in het hele Westerkwartier 116 poelen, petgaten en dobben hersteld, ondermeer in de Tolberter Petten, de Doezumermieden en Bakkerom. Een goede graadmeter voor de herstelde natuurkwaliteit is de aanwezigheid van libellesoort de groene glazenmaker. Deze libelle heeft veel baat bij de combinatie van moeras, schoon water én krabbenscheer, een conditie die weer wordt teruggebracht in het Zuidelijk Westerkwartier. Diverse watertjes kregen een beschermde status, zoals het Bolmeer. In 2002 is de nieuwe waterboezem bij Lettelbert zo ingericht dat het zowel een functie voor waterbeheersing heeft als ook een rol in de natuurontwikkeling.

Werkten vroeger monniken, verveners en boeren met man en macht aan het ontwateren van het gebied, nu probeert men het water weer terug te brengen.

Websites en bronnen:
www.canonvannederland.nl

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.