Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 28-09-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Cornelis Star Numan

Cornelis Star Numan, (Sappemeer 1807 - Groningen 1857) was een rechtsgeleerde. Studeerde in Utrecht
sedert 1822 eerst letteren en daarna rechten, nam in 1830 als Vrijwillige Jager deel aan de Tiendaagse Veldtocht. In 1833 volgde zijn promotie in de rechten op het eerste deel van zijn proefschrift over Macchiavelli.

Met het tweede, historische deel verwierf hij het eredoctoraat in de oude letteren en de graad van magister in de wijsbegeerte.

Het jaar daarna al werd hij door toedoen van zijn schoonfamilie Van Swinderen, te Groningen hoogleraar in de rechten. Het was een zeer brede leeropdracht, die hij zelf nog uitbreidde met colleges in de staatkundige geschiedenis van bovendien las hij met zijn studenten in privatissima. Bij hen was hij zeer
geliefd; hij spoorde hen op welhaast dwingende wijze aan tot studie en stelde zijn uitgebreide bibliotheek graag tot hun beschikking.

Taak en taakopvatting zijn er waarschijnlijk debet aan dat hij, hoewel zeer begaafd, nauwelijks meer gepubliceerd heeft dan inleidingen, kleine bijdragen en fraai gestileerde Latijnse academische redevoeringen.

Democratie zag hij als dwingelandij van

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.

Pageviews vandaag: 13.