kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 04-05-2021 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Claas Ganglofs

Claas Ganglofs (?-?) (ook Gangoll), oudste bij de Vlaamse Doopsgezinden te Emden in 1589, werkte in Oost-Friesland en Westfalen, maar ook in Overijsel en Groningen. Hij was de leider van de Groninger Oude Vlamingen. In 1604 verzette hij zich tegen de hereniging der Doopsgezinde sekten; hij verbood huwelijken buiten de gemeente.
Hij schreef verscheiden godgeleerde werken.

Van 1593 is zijn Nieu Geestelyck Liedboecxken.
Daarin op de wijze van 't Wilhelmus:

Wilt vresen Godt den Heere
Uit reynder harten grond
Ende wilt zijn woord hanteren
Hem te dienen tot aller stont.
Hij sal u niet verlaten
Neemt ghij zijn woorden waer…


Ook hij verwachtte de spoedige wederkomst van Christus en de wederopstanding des vieses:

Want de dach des Heeren
naeckt subijt
Dus reynicht u herte
doet boete met vlijt
Laet liefde by u vergaren
Tis nu den aengenamen tijt,
In desen nieuwen jare

d.i. in deze dagen van de vernieuwing der oude aarde.


Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.