kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 17-12-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

burgerlijke gelijkstelling rooms-katholieken

Verworven in 1795 bij de Bataafse revolutie. Zij werden pas volwaardige staatsburgers bij de proclamatie van de Rechten van de Mens in februari 1795. De katholieke Kerk werd in 1796 verlost van discriminerende maatregelen door de scheiding van kerk en staat in de Bataafse Republiek.

De strijd voor gelijkberechtiging van de katholieken in Nederland, inclusief de restauratie van de bisdommen en het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie wordt naast burgerlijke gelijkstelling ook wel emancipatie genoemd. Ten tijde van de Republiek der Verenigde Nederlanden (1581-1795) werden katholieken achtergesteld omdat ze geen lid waren van de hervormde staatskerk.

Vóór 1795 moesten de katholieken extra belastingen betalen voor het houden van godsdienstoefeningen en het bezit van schuilkerken. De katholieke armen konden geen beroep doen op de openbare armenkas, terwijl de katholieken daar wel aan moesten bijdragen. Katholieken in Groningen mochten geen bestuursfuncties, stadsambten of beroepen als notaris, procureur, advocaat of redger uitoefenen.

De Grondwetsherziening van 1848, die vrijheid van vereniging en vergadering en vrijheid van meningsuiting als grondrechten erkende en de macht van de Koning inperkte, opende de weg voor het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland in 1853.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.