kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 02-12-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

broek

Broek kan verwijzen naar de moerasachtige landschapsvorm broek(land), het toponiem broek, het dorp Broek in Groningen en het (voormalige) gebied Broek in Groningen onderverdeeld in Noordbroek en Zuidbroek en voorheen ook wel Oosterbroek en/of soms ook wel Westerbroek genoemd.

Broek is in de betekenis landschap een onzijdig woord, dus 'het broek'.

etymologie
Sinds oude tijden wordt aan moerassige grond de naam gegeven van broek. Ook wel broec, broeck, broeke, broke, brok, brōk, brocke, brouck, bruec soms ook bruick. Het woord 'broek' is verwant aan het Duitse Bruch (moeras) en het Engelse brook (beek) en is afgeleid van het Germaanse woord broka wat moeras betekent. Het is mogelijk dat dit Germaanse woord verwant is aan het Keltische woord brogilo, dat terugkomt in namen als Brielle en Bruil, en gebruikt wordt voor (vaak bosachtige) moerassige terreinen.

Oudste attestaties in plaatsnamen: 918-948 kopie 11e eeuw Brokhem (ligging onbekend, in Zuid-Holland?), 1076 Brvoche (oude naam van het kasteel Biljoen bij Velp, Gl). Broek is ook terug te vinden in Bruocsella (Brussel).

toponiem broek
De meeste plaatsen met het toponiem broek lijken al lang niet meer op een moeras. Sinds de vroege Middeleeuwen is de bodem van de broekgronden verbeterd door drainering. Hierdoor werd goede weidegrond voor het vee verkregen. Het moeras verdween maar de benaming bleef. Broek komt in het hele Nederlandse taalgebied nog steeds veelvuldig voor als toponiem omdat het land van oorsprong grotendeels moeras was.

In Vlaanderen wordt een afgeleide betekenis aan het toponiem broek gegeven, namelijk malse weide op de aanslibbingsgrond naast een waterloop. Deze gronden waren de beste weiden, waar de boeren bij voorkeur hun koeien op lieten grazen.

broekland (laag gelegen moerassig land)
Een broek kan variëren van een moerassig stuk veengrond tot uitgestrekte uiterwaarden (kleigrond). Veel broeklanden zijn ongeschikt voor agrarische doeleinden omdat ze te nat zijn. Sommige stukken broekland kunnen worden begraasd in de drogere perioden.

broekbos
Een sterk begroeid stuk broekland wordt broekbos genoemd. Hier kan bosbouw (grienden) plaatsvinden, hoewel nauwelijks machines kunnen worden ingezet omdat die zouden wegzinken in de drassige bodem.
Een broekbos is een bos waarvan de vegetatie sterk wordt bepaald door de (hoge) stand van het grondwater, meestal is er sprake van kwel. Els of berk vormt er de boomlaag.

Bronnen:
Wikipedia
www.etymologiebank.nl

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.