kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 06-10-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

beschermd gezicht

Een beschermd stads- of dorpsgezicht is een gebied in een stad of dorp met een bijzonder cultuurhistorisch karakter. De bescherming is bedoeld om de cultuurhistorische identiteit van een gebied te behouden en in te zetten bij ontwikkelingen. Op dit moment zijn er in Nederland bijna 500 van deze beschermde gebieden.

Beschermde stads- en dorpsgezichten Volgens art. 1 van de Monumentenwet (1988) 'groepen van onroerende zaken die van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun onderlinge ruimtelijke of structurele samenhang dan wel hun wetenschappelijke of cultuurhistorische waarde en in welke groep zich een of meer monumenten bevinden', en die volgens art. 35 van deze wet door de ministers van OCW en VROM als beschermd gezicht zijn aangewezen. Ter bescherming stelt de gemeenteraad een bestemmingsplan vast.

Daarin is omschreven welke de karakteristieken en waarden van het te beschermen gebied zijn en aan welke eisen bebouwing en andere voorzieningen binnen het gebied moeten voldoen. Het bestemmingsplan is aldus een door het college van B en W te hanteren toetsingskader voor aanvragen van bouwvergunningen e.d. Anders dan de meer op conservering gerichte bescherming van afzonderlijke monumenten is de bescherming van gezichten mede gericht op eventuele verdere ruimtelijke ontwikkeling in aansluiting op de bestaande waardevolle structuren.

In de provincie Groningen zijn eind 1999 in 2,7 plaatsen beschermde gezichten aangewezen. Voor twaalf andere gezichten zal de procedure in 2000 beginnen. Nu eens heeft de bescherming betrekking op het gehele of nagenoeg het gehele dorp (bijv. Marsum, Niehove, Oostum), dan weer omvat het beschermd gezicht slechts een deel van dorp of stad (bijv. Appingedam, Groningen, Oostwold).

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.