kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 06-10-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

beroepsbevolking

Mensen die werk hebben of zoeken. In 1998 omvatte de beroepsbevolking in de provincie bijna 235.000 personen. Daarvan woonde een derde in de stad Groningen.

In 1930 telde de beroepsbevolking in de provincie ruim 150.000 personen. Vlak na WO-II was dit gestegen tot boven de 175.000. Hierna trad eerst een daling op; pas in de jaren '70 was het vooroorlogse aantal weer bereikt. De beroepsbevolking bleef daarna gestaag groeien; die groei is vergelijkbaar met die van Nederland in zijn geheel.

De toename komt door 1. de toename van de bevolking en 2. de toename van de participatiegraad (arbeidsparticipatie) van met name vrouwen. In 1998 was bijna 40% van de beroepsbevolking vrouw. In de loop der jaren is parttime werken steeds meer toegenomen.

De totale tijd die mannen werken is in de loop der tijd fors verminderd. In de jaren '30 was de werkweek vaak langer dan vijftig uur en het aantal jaren dat men deelnam aan het arbeidsproces was ook veel hoger. Nu wordt naar schatting slechts 15% van de totale levensduur in het arbeidsproces doorgebracht, in de jaren '30 was dit bijna het dubbele.

De verdeling van de beroepsbevolking over de bedrijfstakken is in de loop der jaren sterk veranderd en volgt daarin de landelijke trend. In 1930 was nog een op de vier personen werkzaam in de landbouw. In 1968 was dit percentage afgenomen tot zestien en in 1998 was het nog slechts vijf. Het aantal mensen dat in de industrie werkt (ca. 35.000) is nu ongeveer even groot als in 1930. Toen was dat echter 23% van het totaal, nu nog slechts 18%. Het aandeel van de industrie was met meer dan 25% het grootst in de jaren '60. Daarna werd de dienstensector steeds belangrijker, met name de financiƫle en overige dienstverlening (incl. overheid). In 1998 zorgde dit voor bijna de helft van de werkgelegenheid. Het aandeel van de sectoren handel, reparatie, transport (samen 25%) en van
de bouw (8%) is nu nagenoeg hetzelfde als in 1930.

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.