kunstbusgroningen

Lexicon Kunstbus Groningen

Dit artikel is 31-12-2020 voor het laatst bewerkt.
Mail uw opmerking over of aanvulling op dit artikel naar kunstbus@gmail.com

Alphonse Pierre Antoine du Cloux

Alphonse Pierre Antoine du Cloux ('s-Gravenhage 1808 - Bedum 1890) was een voorvechter van de traditionele gereformeerde leer in de Hervormde Kerk.

Alphonse werd in 1808 geboren in 's-Gravenhage, maar verhuisde al jong naar Appingedam. Daar was zijn vader jurist. Zijn voorouders waren hugenoten.

Hij studeerde theologie in Groningen (1826). Na zijn eindexamen heeft hij nog als vrijwilliger deelgenomen aan de militaire veldtocht tegen de Belgen (1830). Daarna werd hij hervormd predikant in Vierhuizen en Zoutkamp (1832), Losdorp (1837), Oldebroek (1851), Oud Alblas (1856), 's-Grevelduin-Capelle (1857) en Spijk (1864-1873, emeritaat).

In de periode van zijn predikantschap in Vierhuizen was hij de eerste die een klacht bij het classicaal bestuur te Ulrum indiende tegen zijn collega Ds. Hendrik de Cock, omdat deze kinderen uit Du Cloux' gemeente doopte. Dit leidde tot de Cock's schorsing door het Classikaal bestuur 19 Dec. 1833.

Na de Afscheiding van De Cock nam Du Cloux onder bescherming van soldaten de dienst te Ulrum waar.

Hij behoorde tot de 'Christelijke Vrienden tot herstel der Kerk'.
Toen de voormannen van het Reveil in 1848 leeraars, opzieners en leden der Herv. kerk uitnoodigden tot een samenkomst ter beraadslaging over belangrijke aangelegenheden, zoowel den vorm als de leer dier kerk betreffende, nam du Cloux daarvoor de correspondentie in Groningerland op zich. Mr. Groen van Prinsterer bood hem aan te zullen zorgen, dat, al ware het ook voor tien broeders, de reiskosten van die vergadering op 18 Aug. 1848, zouden worden gerestitueerd. Hij gaf aan die uitnoodiging gehoor en woonde deze belangrijke samenkomst in het lokaal Odeon te Amsterdam bij. Van nu af aan nam hij levendig deel aan de actie tot kerkherstel.

Sinds 1852 was hij redacteur van het tijdschrift De wachter op Sions muur, waarin hij, evenals in al zijn geschriften, de leer der Dordtsche vaderen verdedigde. In 1856 was hij medeoprichter van de vereniging 'Vrienden der Waarheid'. Hij opponeerde tegen de wijze waarop de Evangelische Gezangen waren ingevoerd, en tegen het plan van de synode om een nieuwe bijbelvertaling uit te geven.

Hij was gehuwd met Jacoba Wibbina Westendorp.

Websites:
www.digibron.nl

Klik hier voor informatie over auteurs, literatuur en websites waar veelvuldig uit geciteerd of geparafraseerd is.